Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Puur Dierenliefde (hierna te noemen “PDL”), een onderneming met adres Jan de Rooystraat 10, ‘s-Hertogenbosch. PDL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65358511.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PDL voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PDL voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen PDL en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen PDL en de Wederpartij.

Wederpartij: de Consument die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen PDL en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PDL, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2.    Offertes

 1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat steeds kan worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door PDL tevens onverwijld na ontvangst van aanvaarding, maar uiterlijk binnen twee werkdagen, schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes van PDL zijn 7 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. PDL kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is PDL daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PDL anders aangeeft.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van PDL.
 2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). PDL is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat PDL van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat PDL feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

4.   Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door PDL naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van PDL. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. PDL bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. PDL is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. PDL is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PDL het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is PDL niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

5.    Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt PDL de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden bij PDL zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht PDL de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal PDL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal PDL proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. PDL zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PDL kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

6.    Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan PDL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij PDL alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. PDL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PDL is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PDL kenbaar behoorde te zijn.
 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor PDL onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 5. Indien door PDL of door PDL ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft PDL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 7. Wanneer aantoonbaar is dat de Wederpartij zich niet aan het advies houdt zoals PDL dit heeft voorgeschreven, behoud PDL zich het recht om ten alle tijden het traject te annuleren, zonder verantwoordelijk te zijn van terugbetaling. 

7.     Annulering

1.      PDL is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum of workshopdatum te wijzigen of de Opdracht te annuleren. PDL zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. PDL zal voor zover mogelijk een nieuwe training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door de Wederpartij aan PDL, worden geretourneerd.

2.     Annulering van de Opdracht door de Wederpartij is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:

a.     Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;

b.    Bij annulering korter dan 8 dagen voor aanvang van de training of workshop is 50% van de prijs verschuldigd; en

c.     Bij annulering korter dan 4 dagen voor aanvang van de training of workshop is de Wederpartij de volledige prijs verschuldigd.

3.     De kosten die de trainings- of workshoplocatie bij annulering of uitstel aan PDL berekent, worden in rekening gebracht aan de Wederpartij, indien de Wederpartij de uitvoering van een workshop of training annuleert of uitstelt.

4.    De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door PDL voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training of workshop. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door PDL aan de Wederpartij worden geretourneerd.

5.     Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is PDL gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training of workshop te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten voor de training of workshop verschuldigd is.

8.     Prijzen

1.      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door PDL aangegeven prijzen en tarieven altijd inclusief BTW.

2.     De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.

3.     Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van PDL.

4.    Van alle bijkomende kosten zal PDL tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

5.     Indien PDL bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is PDL gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

6.    In het geval PDL voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

7.     Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

a.     de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PDL rustende verplichting ingevolge de wet;

b.     de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

c.     PDL alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of

d.     bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

9.     Betaling

1.      Betaling geschiedt door middel van betaalmethoden zoals aangeboden op de website op een door PDL aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.

2.     PDL zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is uiterlijk 5 dagen na ontvangst factuur en voor aanvang diensten.

4.    PDL en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen  zoals afgenomen in de opdracht.

5.     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

6.    De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

7.     In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

8.    Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

9.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

10.  Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PDL recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

11.    PDL heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat PDL de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 3 dagen te voldoen.

12.   In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van PDL en de verplichtingen van de Wederpartij jegens PDL onmiddellijk opeisbaar.

13.   Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij. 

10.  Dienstverlening op afstand

1.      Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft PDL het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

1.      Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

2.     De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de PDL geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

3.     Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Opdracht volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien PDL met de uitvoering van de Opdracht is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PDL de Opdracht volledig heeft verricht.

4.    Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort PDL uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

5.     Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

a.     onroerende goederen;

b.     financiële diensten;

c.     diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;

d.     diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

e.     kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

f.      producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PDL geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

g.     verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

h.     hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

i.       producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

j.       producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

k.     producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

l.       producten en/of diensten van persoonlijke aard; 

m.   producten en/of diensten op maat gemaakt.

11.    Klachten

1.      De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord. 

2.     Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan PDL gemeld te worden.

3.     Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

4.    De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij PDL binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

12.   Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1.      Een tekortkoming kan niet aan PDL of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2.     In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PDL geen invloed kan uitoefenen en waardoor PDL niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.     Onder overmacht van PDL wordt in ieder geval verstaan: 

a.     stakingen;

b.     storingen in het verkeer;

c.     overheidsmaatregelen die PDL verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

d.     relletjes, oproer, oorlog;

e.     verkeersbelemmeringen;

f.      gebrek aan arbeidskrachten;

g.     extreme weersomstandigheden;

h.     brand; 

i.       in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of

j.       elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door PDL in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

13.  Beëindiging overeenkomst

1.      Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen. 

2.     Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen. 

3.    Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van: 

a.     aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij; 

b.     aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; 

c.     liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of

d.     onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.

4.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PDL op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien PDL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. PDL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14.  Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.      Indien PDL aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.     Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft PDL het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

15.  Aansprakelijkheid

1.      PDL is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van PDL, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan PDL uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

2.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.     redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

b.    redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PDL aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PDL toegerekend kunnen worden; of

c.     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

3.     PDL is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door PDL gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

4.    PDL is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

5.     PDL is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

6.    De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door PDL voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. 

7.     PDL is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens PDL, de Wederpartij of derden.

16.  Geheimhouding

1.      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

2.     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PDL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PDL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PDL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

3.     Onverminderd het vorengaande is PDL bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

17.   Vrijwaring

1.      De Wederpartij vrijwaart PDL voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door PDL of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde Opdracht is veroorzaakt of toegebracht. 

2.     Daarnaast vrijwaart de Wederpartij PDL,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

3.     De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

18.  Intellectueel eigendom

1.      Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij PDL of diens licentiegevers.

2.     De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend. 

3.     Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PDL.

4.    Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen.

5.     Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van PDL. 

6.    Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van PDL voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt. 

19.  Privacy

1.      PDL respecteert de privacy van de Wederpartij. PDL behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert PDL passende beveiligingsmaatregelen. 

2.     PDL gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

3.     Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar Privacyverklaring welke is in te zien op de website van PDL.

20.         Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens PDL en/of jegens de door PDL eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens PDL en/of de door PDL eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

21.   Overdracht

1.      Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van PDL te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.

2.     PDL is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 

22.          Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

23.         Overig

1.      Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.     De administratie van PDL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

3.     Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. PDL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4.    De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar PDL is gevestigd.

24.         Toepasselijk recht en forumkeuze

1.      Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

Puur Dierenliefde